Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za sofinanciranje upravičenih stroškov za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Tehnična opremljenost pomeni zagotovitev programske in/ali strojne opreme, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo. Področje digitalne transformacije zajema izboljšave izkušnje kupca, učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v podjetju, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture, vpeljavo kibernetske varnosti in izvedbo projektov industrije 4.0.
 
Cilji javnega razpisa so:

 • izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom;
 • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih;
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki:

 • zaposlujejo vsaj 5 oseb,
 • bodo izvajali operacijo na programskem območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija.


Upravičeni stroški: Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo. Upravičeni stroški so:

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije) oboje skupno do največ 25% vrednosti upravičenih stroškov. V primeru nakupa opreme so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem / instalacijo opreme v tehnološki proces, ki se smatrajo kot upravičen strošek, v kolikor so sestavni del računa nakupa opreme (ne glede na to, ali so navedeni eksplicitno ali ne);
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja in ostali stroški storitev povezani z izvedbo digitalne transformacije). Upravičenec lahko uveljavlja zgolj stroške storitev usposabljanja in svetovanja s strani zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov, objavljenem na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča (https://dihslovenia.si/strokovnjaki/);
 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene, ki delajo na prijavljeni operaciji. Upravičenec lahko uveljavlja strošek enega zaposlenega zadolženega za razvoj in izvedbo digitalne transformacije (zaposleni, ki razišče notranje procese, ugotavlja, katere procese je potrebno delno ali v celoti spremeniti ter preuči in predlaga nove procese in tehnologije ter skrbi za načrtovano uvedbo potrebnih sprememb) ter stroške zaposlenih strokovnih in tehničnih sodelavcev pri izvedbi digitalne transformacije (zaposleni, ki skladno z navodili izvajajo naloge na področju digitalne transformacije);
 • posredni stroški, ki predstavljajo največ 15% stroškov plač za zaposlene.

Minimalna višina upravičenih stroškov operacije je 50.000 EUR. Načrtovana skupna višina sofinanciranja upravičenih stroškov operacije lahko znaša najmanj 30.000 EUR ter največ 100.000  EUR. Intenzivnost pomoči znaša do 60 % upravičenih stroškov. Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2020, 2021, 2022 in 2023 oziroma traja do porabe sredstev.
 
Roki za predložitev vlog so:

 • 1. 4. 2020, 1. 6. 2020 in 1. 9. 2020, za pridobitev sredstev v letu 2021,
 • 1. 4. 2021, 1. 6. 2021 in 1. 9. 2021, za pridobitev sredstev v letu 2022 in
 • 1. 4. 2022, 1. 6. 2022 in 1. 9. 2022, za pridobitev sredstev v letu 2023.

Za dodatne informacije v zvezi s prijavo na razpis nas lahko kontaktirate na tel. številko 03 757 39 12, 041 720 529 ali na e-mail prodaja@pro-bit.si.